Ons DNA – waar staan we voor?

In onze beleving kunnen kinderen zich alleen goed ontwikkelen als aan de basisvoorwaarden relatie, veiligheid en autonomie wordt voldaan.

Wij staan voor….. onze christelijke identiteit.

We brengen onze identiteit tot uitdrukking in de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarmee bedoelen wij dat we kinderen vertrouwd willen maken met waarden als rechtvaardigheid, eerlijkheid, verdraagzaamheid, vergeving en vertrouwen. We willen kinderen opvoeden tot mensen, die open staan voor de ander en vertrouwen hebben in het leven.  Dit betekent dat we veel aandacht besteden aan de onderlinge relaties tussen de kinderen en hun sociaal- emotionele ontwikkeling, maar ook aan de relatie tussen leerling en leerkracht en aan de relatie met ouders.

Wij staan voor….. eigenaarschap.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen inbreng hebben in hun eigen leer- en ontwikkelproces. Dit gebeurt al direct bij de kleuters, waar we thematisch werken en de kinderen samen met de leerkrachten de thema’s ontwerpen. Eigen inbreng draagt enorm bij aan de motivatie van kinderen om te willen leren. We leren kinderen van jongs af aan dat ze medeverantwoordelijk zijn voor hun  leerproces. We leren kinderen de goede vragen te stellen, zodat ze steeds beter aan kunnen geven wat hen helpt zich te ontwikkelen.

Wij staan voor….. een veilige omgeving.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen voelen. Ieder kind moet zich geaccepteerd weten, onafhankelijk van ras, geloof, sekse, taal of culturele achtergrond. Kinderen die zich geaccepteerd weten, voelen zich veilig. Je veilig voelen is een van de basisvoorwaarden om je goed te kunnen ontwikkelen.

Op onze school wordt veiligheid nadrukkelijk gescheiden in een fysiek veilige omgeving én sociale veiligheid. Wij besteden veel aandacht aan het creëren van een sociaal veilige omgeving voor onze kinderen. U kunt hierover meer lezen onder het kopje ‘Sociale veiligheid’ onder het tabblad ‘Onze school’.

Talentvol

Wij vinden kinderen uniek, ze zijn een inspiratiebron voor ons handelen. Kinderen zijn talentvol. Deze talenten liggen niet voor ieder kind op hetzelfde terrein of altijd even duidelijk aan de oppervlakte. Wij willen ons inspannen om deze talenten met de kinderen en u te ontdekken. Als kinderen weten waarin ze ‘talentvol’ zijn, groeit hun zelfvertrouwen. Dit komt hun totale ontwikkeling ten goede.

Trots zijn wij op ons unieke naschoolse aanbod Talent in Bloei dat helemaal in het teken van talentontwikkeling van onze leerlingen staat.

Focus op de toekomst

De wereld om ons heen verandert snel. De kinderen van nu zullen hun leven lang blijven leren. Onze school is een lerende organisatie, waarin de leerkrachten het ‘je leven lang blijven leren’ voorleven.  We dragen onze leerlingen kennis over om de wereld beter te snappen, maar leren kinderen ook bewust vaardigheden aan die hen helpen zich goed staande te houden in de 21e eeuw. We leren onze leerlingen effectief samen te werken, problemen op te lossen, flexibel te zijn, zich goed talig uit te drukken, zorgen ervoor dat ze digitaalvaardig zijn en zich kunnen presenterenen. We vinden het belangrijk dat kinderen nieuwsgierig blijven en zich een onderzoekende houding eigen maken. 

Hierin geven we zelf het goede voorbeeld. Leerkrachten op onze school doen zelf ook met grote regelmaat aan nascholing. Dit gaat van onze jaarlijkse teamnascholing, het volgen van korte cursussen tot het doen van grotere opleidingen en/of het behalen van een master. Sinds 2017 hebben we ook onze eigen CBS Smitshoek-academie waarin medewerkers van onze school zich middels e-learning kunnen scholen.

Samenwerking met ouders

Wij zien ouders als educatieve partners. Een goede en productieve relatie tussen school en ouders is van belang voor de schoolprestaties en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Als school spannen wij ons in voor een goede samenwerking en verwachten wij dit ook ouders ook.