Sinds schooljaar 2016-2017 hebben wij onze eigen plusklas op CBS Smitshoek ‘Het GroeiLAB’

Wij vinden het belangrijk om op onze school ieder kind op zijn/haar eigen niveau uit te dagen en dat geldt dus ook voor kinderen die capaciteiten ver boven het gemiddelde hebben. Naast het verrijkte aanbod in de klas is er voor onze excellente leerlingen de mogelijkheid om op maandag of donderdag een dagdeel naar de plusklas te gaan. De plusklas is gevestigd in de locatie Kouwenhoven-akker.

Ontstaan van de naam ‘Het GroeiLAB’

In schooljaar 2018-2019 heeft onze leerkracht van de plusklas, juf Conny, met de leerlingen een andere naam ontworpen voor deze klas; het GroeiLAB. Wij vonden de boodschap die je afgeeft met de naam “plus”groep niet (meer) oké. Het past niet bij onze visie op Leren Leren en de daarbij behorende ontwikkeling van een groeimindset.

In samenspraak met de leerlingen van de huidige plusgroepen zijn wij gekomen tot de nieuwe naam het GroeiLAB.  Groeien komt van groei-mindset, groeien als mens, groeien in de ontwikkeling van je denken en leren. Kinderen/mensen met een groei-mindset geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. In het GroeiLAB werken we in alle leerjaren aan de ontwikkeling van de groei-mindset.

De leerlingen hebben bij de nieuwe naam, volgens het Tascmodel, een passend logo ontworpen. Voor het gekozen ontwerp heeft Jakim uit groep 7C heeft de basis gelegd. 

 

Doelen in ‘Het GroeiLAB’

 • Werken aan persoonlijke leerdoelen en vaardigheden;
 • Verdiepen van de intrinsieke motivatie;
 • Samenwerken met “peers”, gelijkgestemden.

Onderwijsaanbod op 3 domeinen

 • leren leren: het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die je
  nodig hebt bij het verwerven en toepassen van kennis;
 • leren denken: het ontwikkelen van en reflecteren op hogere
  denkvaardigheden;
 • leren (voor het) leven: het ontwikkelen van kennis, houding en
  vaardigheden op het intra-persoonlijk en inter-persoonlijk gebied.

Selectie voor de plusklas

Onze 10% sterkste leerlingen per leerjaar, vanaf groep 4, worden voor de plusklas geselecteerd. Hierbij wordt gekeken naar de scores op de methode onafhankelijke toetsen (Cito) en naar de kindkenmerken. Jaarlijks wordt door leerkrachten een signaleringslijst op basis van deze kindkenmerken ingevuld. Hierdoor kunnen we ook onderpresteerders herkennen (SIDI). Voor de selectie wordt gekeken naar de scores op de methode onafhankelijke toetsen (Cito) en naar de kindkenmerken. De kinderen met de hoogste scores en hoge kindkenmerken gaan naar het GroeiLAB.

Incidenteel worden jongere leerlingen geplaatst. Voor leerlingen van onze groepen 8 is er een speciaal programma ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

De terugkoppeling van de opbrengst van de plusklas voor uw zoon/dochter gebeurt in de plusklas zelf door de kindgesprekken die juf Conny met de leerlingen zelf voert. De kinderen krijgen deze rapportage ook schriftelijk mee naar huis. U hoort daarnaast van de groepsleerkracht tijdens de rapportagegesprekken de opbrengst van de Plusklas. Mocht er tussentijds iets te bespreken zijn, dan verloopt het contact in eerste instantie altijd via de eigen groepsleerkracht.