Wat is de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad, kortweg MR, is een overlegorgaan waarin ouders en leerkrachten, samen met de schoolleiding, vergaderen over ‘schoolse’ zaken. De MR denkt mee over de ontwikkelingen en beleid van de school. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:
* Veiligheid en hygiëne in en rond de school;
* Passend onderwijs;
* Het 5 gelijke dagen model.

Leden van de MR kunnen zelf ook onderwerpen inbrengen.

Wie zitten er in het schooljaar 2020-2021 in de MR?

De MR van CBS Smitshoek bestaat op dit moment uit 7 leden. De helft bestaat uit leden van het leerkrachtenteam die gekozen worden door hun collega’s. In het schooljaar 2020-2021 zijn dat:

  • Liesbeth Jonkergouw (groep 3), eveneens GMR lid
  • Wim Boudesteijn (groep 6)
  • Stephanie Engels (groep 1-2)

De andere helft van de leden wordt rechtstreeks uit en via verkiezingen door de ouders gekozen. Dit zijn in het schooljaar 2020-2021:

  • Henk Robbe, voorzitter en GMR-lid
  • Silvia van der Hoek
  • Myra van Koppenhagen
  • Marjolijn Hillen-Dam

De leden van de MR hebben zitting voor een periode van drie jaar. Een lid dat moet aftreden, kan zichzelf opnieuw verkiesbaar stellen.

Waar houdt de MR zich mee bezig?

De MR adviseert de schoolleiding over steeds terugkerende onderwerpen zoals hygiëne in de school, veiligheid in en rond de school en actuele ontwikkelingen. Daarnaast zijn er ook een speciale onderwerpen waar een beslissing over genomen moet worden. Bijvoorbeeld de introductie van Snappet, het schoolplan, de ouderavonden en het werkververdelingsplan. Voor sommige van deze onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht en in andere gevallen adviesrecht. Hoe dit precies is geregeld, kunt u terugvinden in het reglement van de MR. 

Uw inbreng hebben wij nodig!

Als MR proberen wij ouders en leerkrachten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, maar dit kan uiteraard niet zonder uw inbreng. Wij stellen het dan ook bijzonder op prijs als u ons informeert over zaken die u bezig houden, zowel positief als negatief. Graag horen wij uw ervaringen met bijvoorbeeld de nieuwe schooltijden, de hygiëne op school/schoonmaak, het GroeiLab, of welk onderwerp dan ook.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, behalve in enkele gevallen voor zaken die vertrouwelijk zijn. U mag dus altijd een vergadering bijwonen als u daar belangstelling voor heeft. Uiteraard vernemen wij dat wel graag vooraf.

Als u vragen heeft of een punt in de MR vergadering aan de orde zou willen stellen, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR of mailen via cbs_smitshoek_mr@pcpobr.nl

Hier kunt u het huishoudelijk reglement van de MR downloaden.

Wilt u weten wat er besproken wordt op de vergaderingen, dan kunt u hier de notulen lezen.

Vergaderdata

De geplande vergaderdata van de MR voor het schooljaar 2020-2021 zijn;
maandag 28 september 2020; dinsdag 10 november 2020; donderdag 21 januari 2021; dinsdag 30 maart 2021; woensdag 28 april 2021; donderdag 24 juni 2021.

GMR

Een bestuur met meerdere scholen, zoals PCPO, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle scholen van het bestuurd van PCPO. Elke school binnen het bestuur is vertegenwoordigd door een ouder en een leerkracht. Personeelsleden van een school kiezen de personeelsleden die zitting nemen en ouders kiezen de ouders.
Vanuit CBS Smitshoek zijn Liesbeth Jonkergouw en Henk Robbe vertegenwoordigd in de GMR.